• ระบบฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  [ผู้ดูแลระบบ : คุณธมลพรรณลออ  ขุนศรี (8028)]
  • ระบบบันทึกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์  [ผู้ดูแลระบบ : คุณกุสุมา อชิรเสนา (8023)]

 coming soon gif 2