คุณธมลพรรณลออ  ขุนศรี (หยก)

Tel : 0 7428 8028 Fax : 0 7455 8844  E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................

คุณกุสุมา อชิรเสนา (เจน)

Tel : 0 7428 8023 Fax : 0 7455 8844  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ (http://www.acds.sci.psu.ac.th)

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110