อัตราค่าบริการวิชาการ

1. ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

    - อัตราค่าบริการ วิเคราะห์ทางเคมี, กายภาพ, สารประกอบ, ปุ๋ย และความร้อนเชื้อเพลิงชีวภาพ

   อัตราค่าบริการ ICP, ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และราคาน้ำ DI

    - อัตราค่าบริการ Freeze Dryer

    - อัตราค่าบริการ CN analyzer

    - อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี

    - อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี

    - อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สารชีวมวล (Biomass)

    - อัตราค่าบริการวิชาการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

    - อัตราค่าบริการวิชาการ การให้บริการเครื่อง NMR 300 MHz

    - อัตราค่าบริการวิชาการ เป่าแก้ว

    - อัตราค่าบริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์สัตว์อัตราค่าบริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์สัตว์

    - อัตราค่าบริการการตรวจดีเอ็นเอระบุเพศนกการตรวจดีเอ็นเอระบุเพศนก

    - อัตราค่าบริการวิชาการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร (วิเคราะห์อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง) วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร (วิเคราะห์อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง) 

    - อัตราค่าบริการวิชาการ การประเมินประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองประเมินประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลอง

    - อัตราค่าบริการวิชาการ วิเคราะห์สีของตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Color meterวิเคราะห์สีของตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Color meter

    - อัตราค่าบริการวิชาการ การการตรวจหาโปรตีนตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกาในถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการตรวจหาโปรตีนตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกาในถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

3. ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง

4. ศูนย์บริการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี

    - การให้คำปรึกษาทางสถิติ (คลินิกสถิติ)การให้คำปรึกษาทางสถิติ (คลินิกสถิติ)