ด้านบริการวิชาการ            

 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) 

 

โครงการ Talent Mobility 

: โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

   

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา    << Click