แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงิน

  • กรณีออกใบเสร็จรับเงิน : ออกในนามบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  ทั้งนี้ ไม่สามารถออกชื่อภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด ม.อ. ได้ 
  • กรณีเบิกใช้โดยหักผ่านเงินรายได้ภาควิชา (ไม่ออกใบเสร็จ) ให้แจ้งความประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าฯ ไปยังเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อเบิกสินค้าฯ --> เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงานมารับสินค้า --> คณะฯ จะทำบันทึกแจ้งค่าใช้บริการทุกสิ้นเดือนแจ้งไปยังภาควิชาทราบ --> หน่วยคลังหักเงินรายได้ภาควิชาในเดือนถัดไป 
  • กรณีเบิกใช้ที่ต้องการหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแนบสรุปเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรมจากแหล่งเงินภายในมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ดังนี้
       1. แจ้งความประสงค์ไปยังเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อเบิกสินค้าฯ --> เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงานมารับสินค้า
       2. คณะฯ จะส่งใบแจ้งค่าใช้บริการกลับไปยังภาควิชา/หน่วยงาน  --> ภาควิชา/หน่วยงานโอนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ เลขบัญชี 565-3-00022-1 ธนาคารไทยพาณิชย์  --> ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเเจ้งค่าใช้บริการ
       3. ภาควิชา/หน่วยงาน ใช้หลักฐานในการสรุปเบิกจ่ายในโครงการ ดังนี้
          - บันทึกใบแจ้งค่าใช้บริการจากคณะฯ (ฉบับจริง)
          - สำเนาหลักฐานการโอนเงินของภาควิชา/หน่วยงาน
          - จัดทำใบ บก.111 พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบเบิกจ่าย *เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงานเป็นผู้ลงนาม "ผู้รับเงิน" และ "ผู้จ่ายเงิน" โดยห้ามเป็นคน ๆ เดียวกัน
         หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดสอบถามไปยังหน่วยคลังนะคะ
 
                                                                             arrowarrowarrowarrowarrowarrowarrowarrow
 

สั่งซื้อสินค้า Click --> add to cart

Souvenir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม...   คุณกุสุมา อชิรเสนา (เจน)

                             Tel : 0 7428 8023 Fax : 0 7455 8844  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ (http://www.acds.sci.psu.ac.th)

                             คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                             15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110